ORAVSKÉ SRDCIA n. f.

STRÁNKA JE V PRÍPRAVE

Účel fondu
1) Účelom fondu je združovať finančné prostriedky na pravidelnú aj jednorazovú pomoc rodinám a jednotlivcom, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby, ťažkej životnej situácie alebo z iných závažných dôvodov ocitli vo vážnej finančnej tiesni.
2) Účelom fondu je združovať finančné prostriedky na pravidelnú aj jednorazovú pomoc sociálnym zariadeniam ako sú domovy sociálnych služieb pre seniorov, zdravotne a mentálne postihnutých, detským domovom, centrám pre deti a rodiny, krízovým centrám pre matky s deťmi, ktorých zriaďovateľmi sú štát, vyššie územné celky, samosprávy alebo neziskové organizácie.
3) Účelom fondu je združovať finančné prostriedky na pravidelnú aj jednorazovú pomoc neplnoletým pohybovo, športovo alebo umelecky nadaným deťom a mládeži, ktoré sa z dôvodu ťažkej choroby, ťažkej životnej situácie v rodine alebo z iných závažných dôvodov ocitli vo vážnej finančnej tiesni a nemôžu naplno rozvíjať svoj talent.

KONTAKT:
ORAVSKÉ SRDCIA n. f.
Kubínska 714
Oravská Lesná
02957
+421 908 525 123

On this
domains is
nothing yet

There may be several reasons why no content is displayed
several. If you are a webmaster, you can upload / delete
existing content or contact your webmaster.

This guide help you upload your content.

Verify your new domain in Websupport